Handelsbetingelser for Samarbejdspartnere (Venues og Leverandører)

Gældende fra den 1. februar 2020.

 

 • Aftalegrundlag
  1. Rentspace 2020 ApS (idet følgende ”Rentspace”) ejer og driver formidlingsplatformen, rentspace.dk.
  2. Nedenfor finder du de handelsbetingelser, som er gældende for ethvert samarbejde og enhver ydelse, der udveksles mellem Rentspace og Venue eller Leverandør, herunder Venue eller Leverandørens brug af rentspace.dk. 
  3. Rentspace forbeholder sig retten til at opdatere disse handelsbetingelser. De til enhver tid gældende handelsbetingelser vil fremgå af rentspace.dk. 
  4. De til enhver tid gældende handelsbetingelser udgør sammen med den samarbejdsaftale, som Rentspace indgår med Venue eller Leverandøren, det samlede aftalegrundlag.
  5. For din brug af rentspace.dk gælder endvidere – udover disse handelsbetingelser– vores Privatlivspolitik og Cookiepolitik. Her finder du information om, hvordan Rentspace behandler dine oplysninger og hvilke cookies, der er på rentspace.dk. 
 • Definitioner
   1. I disse handelsbetingelser forstås ved:
    1. Formidlingsplatform: Et digitalt system eller en digital løsning som er kontrolleret, ejet og drevet af Rentspace, herunder hjemmesiden rentspace.dk, hvorfra Venues og Leverandører via opslag kan tilbyde udlejning af lokaler, inventar, produkter og ydelser m.v. (samlet benævnt ”produkter og ydelser”) til diverse events.
    2. Kunde: En fysisk eller juridisk person, der via en Formidlingsplatform erhverver produkter eller ydelser fra Rentspace, Venues eller Leverandører.
    3. Leverandør: En fysisk eller juridisk person som via en Formidlingsplatform tilbyder andre relevante produkter og ydelser m.v. end udlejning af lokaler til Kunder.
    4. Venue: En fysisk eller juridisk person, der via en Formidlingsplatform tilbyder udlejning af et eller flere lokaler, herunder eventuelt tilhørende inventar m.v., til Kunder.
 •  Rentspaces produkter og ydelser
   1. Rentspaces ydelse består i at stille en Formidlingsplatform til rådighed for Venue eller Leverandøren, hvorfra Venue eller Leverandøren ved opslag kan tilbyde produkter og ydelser til Kunder. Derudover består Rentspaces ydelse i at markedsføre Venues eller Leverandører og anskaffe og kvalificere Kunder.  
   2. Alle forhandlinger med Kunden, herunder af vilkår, reservation af lokaler m.v. skal ske gennem Rentspace, jf. endvidere pkt. 5 vedrørende priser og betalingsbetingelser.
   3. Rentspace er berettiget til at foretage en efter eget skøn nærmere afgrænsning af, hvilke produkter og ydelser Venues og Leverandører kan tilbyde Kunderne via en Formidlingsplatform.
 • Anvendelse af Formidlingsplatformene
   1. Venue eller Leverandørens anvendelse af en Formidlingsplatform kræver oprettelse af en brugerprofil hos Rentspace.  
   2. Venue eller Leverandøren erklærer ved sin brug af en Formidlingsplatform, at denne besidder og opretholder alle tilladelser, licenser og bevillinger m.v., der måtte kræves i forbindelse med Venue eller Leverandørens udbud af produkter og ydelser via en Formidlingsplatform, og at oplysningerne i opslag på en Formidlingsplatform er korrekte.
   3. Venue eller Leverandøren er forpligtet til at overholde gældende dansk ret og erklærer ved sin anvendelse af en Formidlingsplatform, at Venue eller Leverandørens opslag på Formidlingsplatforme overholder dette. Rentspace forbeholder sig retten til at afvise opslag på en Formidlingsplatform, der efter Rentspaces eget skøn strider mod gældende lovgivning.
   4. Ændring eller sletning af oplysninger, som Rentspace er i besiddelse af, f.eks. fra en Formidlingsplatform, og opsigelse af en aftale sker ved både skriftlig og mundtlig henvendelse til Rentspace, med anmodning om ændring eller sletning af oplysninger eller opsigelse af en aftale. Ved modtagelse af en skriftlig henvendelse herom fra en Venue eller Leverandør tager Rentspace telefonisk kontakt til Venue eller Leverandør for bekræftelse af, at oplysningerne ønskes ændret, at oplysningerne ønskes slettet, eller at aftalen ønskes opsagt. Såfremt anmodningen bekræftes, foretager Rentspace herefter hurtigst muligt de anmodede handlinger. Venue eller Leverandøren er dog forpligtet til at eksekvere bookingforespørgsler (dvs. gennemføre events og levere produkter og ydelser), som er modtaget før datoen for opsigelsen. Rentspace vil dog fortsat opbevare oplysninger, som Rentspace er forpligtet til at opbevare i medfør af gældende lovgivning, samt data, som Rentspace er berettiget til at opbevare, jf. pkt. 8.6.
   5. Såfremt Venue eller Leverandøren handler uden om Rentspace med en Kunde i strid med pkt. 3.2, ifalder Venue eller Leverandøren ud over et almindeligt erstatningsansvar en bod på 12 procent af værdien af den mellem Venue eller Leverandøren og Kunden indgåede aftale – opgjort som Venue eller Leverandørens bruttofortjeneste ved den indgåede aftale. Boden er forfalden til betaling straks fra indgåelsen af aftalen mellem Kunden og Venue eller Leverandøren, og forrentes efter rentelovens bestemmelser.
   6. Rentspace er til enhver tid berettiget til at indstille et samarbejde med Venue eller Leverandør, herunder ved sletning af Venue eller Leverandørens brugerprofil, ligesom Rentspace er berettiget til at fjerne opslag på en Formidlingsplatform fra Venue eller Leverandør, såfremt Venue eller Leverandøren gentagne gange modtager reservationsanmodninger eller lignende fra Kunder, uden at dette resulterer i en aftale mellem Venue eller Leverandøren og Kunden.
 • Priser- og betalingsbetingelser
   1. Rentspace fremsender et skriftligt tilbud til Kunden, for de events, produkter og ydelser, som Kunden har anmodet om. Når endelig aftale er indgået mellem Rentspace og Kunden, fremsender Rentspace en faktura på det samlede beløb, medmindre andet skriftligt er aftalt.
   2. Kunden kan udover det beløb, der opkræves i henhold til pkt. 5.1, blive faktureret for eventuelle tillægsydelser eller udlæg i forbindelse med den ydede bistand.  
   3. Rentspace har en fast timesats på 450 kr. ekskl. moms, medmindre andet er aftalt skriftligt.
   4. Rentspace fakturerer Kunden med en betalingsfrist på op til fjorten (14) kalenderdage, medmindre andet skriftligt er aftalt. Forfaldsdagen vil dog altid ligge forud for datoen for afholdelse af Kundens event eller levering af produkter eller ydelser.  
   5. Kunden skal betale alle opkrævede beløb direkte til Rentspace. Så snart Kunden har betalt helt eller delvist, sørger Rentspace for at afregne overfor Venues og Leverandører med fradrag af Rentspaces honorar, jf. pkt. 5.7.   
   6. Såfremt Kunden ikke rettidigt indbetaler det fakturerede beløb til Rentspace, kan Rentspace på vegne af Venues og Leverandører ophæve den indgåede aftale. De økonomiske følger heraf er Rentspace uvedkommende. 
   7. Rentspaces honorar udgør en på forhånd aftalt procentsats af det beløb, som Kunden skal betale for Venues eller Leverandørens produkter og ydelser.  
   8. Hvis en anskaffet Kunde (en Kunde som har accepteret et tilbud skriftligt) bliver tabt, pga. Venue eller Leverandørens handlinger eller væsentlig misligholdelse, er Rentspace berettiget til en godtgørelse af Venue og/eller Leverandøren. Medmindre andet er aftalt skriftligt, skal Venue og/eller Leverandøren betale halvdelen af det samlede honorar, Rentspace var berettiget til.
   9. Rentspace fakturerer Venue eller Leverandøren for de produkter og ydelser, som Rentspace måtte levere til Venue eller Leverandøren med en betalingsfrist på otte (8) kalenderdage fra fakturadato, medmindre andet er skriftligt aftalt. 
   10. Alle betalinger til Rentspace skal ske ved overførsel til Rentspaces konto hos Danske Bank, registrerings- og kontonummer. Ved for sen betaling påløber der rykkergebyrer hver tiende (10.) dag og renter med 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen og til betaling sker.
   11. Alle Rentspaces fakturaer, såvel som rykkere, sendes til Venue eller Leverandøren pr. mail.
 • Aflysning og afbestilling
   1. Såfremt Kunden aflyser et event eller afbestiller produkter eller ydelser, er Venue eller Leverandøren som udgangspunkt ikke berettiget til betaling, jf. pkt. 5. Dog vil de nærmere vilkår for aflysning og afbestilling fremgå af den aftale, Rentspace indgår med Kunden. Venue eller Leverandøren vil under alle omstændigheder alene være berettiget til betaling i forhold til det, Kunden er forpligtet til at betale i henhold til den aftale, der er indgået med Rentspace og under forudsætning af, at Kunden betaler.  
   2. Såfremt Venue eller Leverandøren aflyser et event eller annullerer en bestilling på produkter eller ydelser, som er faciliteret af Rentspace, er Rentspace stadig berettiget til fuldt honorar, jf. pkt. 5.7.
 • Ansvarsbegrænsning
   1. Rentspace tager forbehold for trykfejl, kurs- og prisændringer samt tekniske fejl i nærværende handelsbetingelser og på en Formidlingsplatform.
   2. Rentspace påtager sig intet ansvar for de skader Kunden har forvoldt på det lejede eller lånte, herunder lokaler, inventar m.v., eller den misligholdelse Kunden er ansvarlig for. Det er Venue eller Leverandørens eget ansvar straks at rette henvendelse til Kunden, såfremt Venue eller Leverandøren mener at have et krav mod Kunden. 
   3. Det påhviler Venue eller Leverandøren at afholde alle omkostninger forbundet med Kundens eventuelle indsigelser og Kundens krav, herunder, men ikke begrænset til, reklamationer og erstatningskrav.
   4. Det påhviler Venue og Leverandøren at tegne de relevante forsikringer og lignende sikkerhed, der måtte kræves efter dansk lovgivning for udlejning og leje af det lejede. Rentspace anbefaler, at Venue tegner passende forsikring af det udlejede. Enhver tvist i så henseende mellem Venue eller Leverandøren og Kunden er Rentspace uvedkommende.
   5. Rentspace er ikke erstatningsansvarlig for tab, såvel direkte som indirekte, som opstår ved anvendelse af Rentspaces ydelser, herunder en Formidlingsplatform, aftaler indgået med Kunder eller som opstår som følge af en mellem Venue eller Leverandøren og Kunden indgået aftale.
   6. Rentspaces ansvar er i alle tilfælde begrænset til Rentspaces honorar og til det, der er dækket af Rentspaces ansvarsforsikring.
 • Immaterielle rettigheder
   1. Rentspace gør brug af billeder og tekster tilsendt Rentspace eller uploaded til en Formidlingsplatform fra Venue eller Leverandøren. Rettighederne til sådanne værker tilhører de respektive rettighedsindehavere.
   2. Rentspace anvender kun billeder og tekster, hvor Rentspace af rettighedsindehaveren har fået tilladelse til at anvende værkerne til markedsføringsmæssig brug, herunder opslag på en Formidlingsplatform.
   3. Ved at tilsende billeder og tekster til Rentspace eller uploade til en Formidlingsplatform erklærer Venue eller Leverandøren, at denne har de fornødne rettigheder og tilladelser til at bruge de fremsendte eller uploadede værker på en Formidlingsplatform.
   4. Ved at tilsende billeder og tekster til Rentspace eller uploade til en Formidlingsplatform giver Venue eller Leverandøren Rentspace tilladelse til at anvende de fremsendte billeder og tekster i enhver markedsføringsmæssig sammenhæng.
   5. Venue eller Leverandøren er forpligtet til at holde Rentspace skadesløs, hvis tredjemand gør krav gældende mod Rentspace som følge af Rentspaces brug af billeder og tekster tilsendt eller uploaded til en Formidlingsplatform af Venue eller Leverandøren.
   6. Rentspace er berettiget til at opbevare og anvende Venue eller Leverandørens navn og logo som reference, og herudover i forbindelse med markedsføringen af Rentspace at omtale konkrete formidlinger for Venue eller Leverandøren formidlet af Rentspace.
 • Lovvalg og værneting
   1. Enhver tvist mellem Rentspace og Venue eller Leverandøren, der udspringer af Venue eller Leverandørens anvendelse af Rentspaces produkter og ydelser eller af disse handelsbetingelser, afgøres efter dansk ret og skal indbringes for Sø- og Handelsretten i København som første instans.
   2. Såfremt tvisten ikke kan behandles af Sø- og Handelsretten som første instans som følge af, at tvisten falder uden for Sø- og Handelsrettens saglige eller stedlige kompetence i henhold til retsplejelovens regler herom, skal tvisten i stedet indbringes for Københavns Byret som første instans.
 • Kontakt
  1. Spørgsmål til disse handelsbetingelser eller en Formidlingsplatform kan rettes til Rentspace på mail info@rentspace.dk.