Handelsbetingelser for kunder

Gældende fra den 1. februar 2020.

1. Definitioner

1.1. I nærværende handelsbetingelser forstås ved:

1.1.1. Formidlingsplatform: Et digitalt system eller en digital løsning som er kontrolleret, ejet og drevet af Rentspace ApS (i det følgende ”Rentspace”), herunder hjemmesiden rentspace.dk, hvorfra Venues og Leverandører via opslag kan indgå aftaler med Kunder om udlejning af lokaler og inventar m.v. til diverse arrangementer.

1.1.2.   Kunde: En fysisk eller juridisk person, der via en Formidlingsplatform erhverver produkter eller ydelser fra Venues eller Leverandører.

1.1.3.   Leverandører: En fysisk eller juridisk person som via en Formidlingsplatform tilbyder andre relevante produkter og ydelser end udlejning af lokaler til Kunderne.

1.1.4.    Venue: En fysisk eller juridisk person, der via en Formidlingsplatform ønsker at udleje eller udlejer et eller flere lokaler, herunder eventuelt tilhørende inventar m.v., til en Kunde.

2. Aftalegrundlag

2.1. Nærværende handelsbetingelser er gældende for ethvert samarbejde og enhver ydelse, der udveksles mellem Rentspace og Kunden, herunder Kundens brug af en Formidlingsplatform.

2.2.   Rentspace er til enhver tid berettiget til uden forudgående varsel og efter eget skøn at ændre i nærværende handelsbetingelser. De til enhver tid gældende handelsbetingelser vil fremgå af rentspace.dk.

2.3.   Kundens fortsatte brug af Rentspaces tjenester, herunder en Formidlingsplatform, efter en ændring af nærværende handelsbetingelser, indebærer Kundens accept af de nye vilkår. Såfremt Kunden ikke kan acceptere de nye og ændrede vilkår, er Kunden forpligtet til at afmelde og stoppe sin brug af Rentspaces tjenester, herunder en Formidlingsplatform.

3. Rentspace’ ydelser

3.1.   Rentspaces ydelse består i at stille en Formidlingsplatform til rådighed for Kunden, hvorfra Kunden via opslag kan få tilbudt produkter og ydelser fra Venues og Leverandører. Rentspaces ydelse består ligeledes i at levere rådgivning, samt at bistå Kunden med hjælp ang. disse produkter og ydelser fra Venues og Leverandører.

3.2.   Rentspace er berettiget til at foretage en efter eget skøn nærmere afgrænsning af, hvilke produkter og ydelser Venues og Leverandører kan tilbyde Kunderne via en Formidlingsplatform.

4. Anvendelse af en Formidlingsplatform

4.1. Anvendelse af en Formidlingsplatform kræver oprettelse af en brugerprofil hos Rentspace. Oplysninger, Rentspace modtager fra Kunden, behandles i overensstemmelse med pkt. 10.

4.2. En Formidlingsplatform tilbydes udelukkende til fysiske personer, der er fyldt 18 år, samt til juridiske personer. Ved anvendelsen af en Formidlingsplatform erklærer Kunden, hvis Kunden er en fysisk person at være fyldt 18 år.

4.3. Kunden erklærer ved sin brug af en Formidlingsplatform, at oplysningerne Kunden angiver på Formidlingsplatformen er korrekte.

4.4.   Kunden er forpligtet til at overholde gældende dansk ret. Rentspace forbeholder sig retten til efter eget skøn at slette kommentarer og profiler, der er urigtige, eller som kan opfattes som stødende.

4.5.   Ændring eller sletning af oplysninger, som Rentspace er i besiddelse af, f.eks. fra en Formidlingsplatform, og opsigelse af et abonnement sker ved skriftlig henvendelse til Rentspace, jf. pkt. 12.1, med anmodning om ændring eller sletning af oplysninger eller opsigelse af et abonnement. Ved modtagelse af en skriftlig henvendelse herom fra en Kunde tager Rentspace telefonisk kontakt til Kunden for bekræftelse af, at oplysningerne ønskes ændret, at oplysningerne ønskes slettet, eller at abonnementet ønskes opsagt. Såfremt anmodningen bekræftes, foretager Rentspace herefter hurtigst muligt de anmodede handlinger.

4.6.   Kundens og Venues eller Leverandørens forhandling af vilkår, reservation af lokaler m.v. og betaling sker gennem Rentspace, jf. pkt. 5.

5. Priser- og betalingsbetingelser

5.1. Rentspaces hovedprodukt er anskaffelse og kvalificering af Kunder, samt markedsføring af Venues og Leverandører. Ydermere tilbyder Rentspace tillægsydelserne eventafvikling, Photoshoot, Drone videoer.

5.2. Rentspaces honorar for hovedproduktet (kommission) betales af Venue, og overføres til Rentspace efter afvikling af arrangementet, medmindre andet er aftalt skriftligt. Rentspaces honorar udgør en forhåndsaftalt procentsats af det mellem Venue eller Leverandøren og Kunden aftalte beløb for de aftalte produkter eller ydelser.

5.2.1. Rentspaces priser for tillægsydelserne aftales forud afiklingen af et arrangement

5.3. Kunden kan blive faktureret for eventuelle udlæg i forbindelse med den ydede bistand. Dette vil ske enten separat eller ved førstkommende faktura. Rentspace er ikke forpligtet til at afholde udlæg på vegne af Kunden, og er således berettiget til at kræve forudbetaling fra Kunden vedrørende fremtidige udlæg, forinden Rentspace engagerer egne medarbejdere eller tredjemand. Rentspace er ligeledes berettiget til at fakturere Kunden, efter at egne medarbejdere eller tredjemand er blevet engageret.

5.3.1. Rentspace har en fast timesats på 1.000 kr. ekskl. moms, medmindre andet er aftalt skriftligt.

5.4. Alle Rentspaces fakturaer til Kunden er forfaldne til betaling otte (8) dage fra fakturadato, medmindre andet er skriftligt aftalt. Ved for sen betaling påløber der rykkergebyrer hver tiende (10.) dag og renter med 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen og til betaling sker.

5.4.1. Alle Rentspaces fakturaer, såvel som rykkere, sendes til Kunden pr. mail.

5.5. Rentspaces betalingsprocedure for Kunder er som følger:

5.5.1. Alle betalinger til Rentspace skal ske ved overførsel til Rentspaces konto hos Danske Bank, registrerings- og kontonummer 3409 – 0012961944

5.5.2. Rentspace fakturerer Kunden en forudbetaling for levering af produkter eller ydelser mm., tilsvarende Rentspaces honorar, jf. pkt. 5.2.

5.5.3. Rentspace fakturerer Kunden med en betalingsfrist på op til netto fjorten (14) dage (normalt 8 dage), idet forfaldsdagen dog altid vil ligge forud for afholdelse af Kundens arrangement i Venues lokaler eller levering af Leverandørens produkter eller ydelser. Når en faktura er sendt til Kunden meddeles dette skriftligt til Venue eller Leverandøren.

5.5.4. Når Kunden har indbetalt fakturabeløbet til Rentspace, er det Venue eller Leverandøren frit for at fakturere kunden for sit honorar, der udgør det af Kunden accepterede beløb (totalprisen i tilbuddet) fratrukket Rentspaces honorar på, til en af Venue eller Leverandøren angiven bankkonto.

5.5.5.Såfremt Kunden ikke rettidigt indbetaler det fakturerede beløb til Rentspace, ophæver Rentspace på vegne af Venue eller Leverandøren den indgåede aftale. De økonomiske følger heraf er Rentspace uvedkommende.

6. Aflysning

6.1. Rentspace tilbagebetaler ikke forudbetalinger i tilfælde af aflysning; Såfremt Kunden eller Venue aflyser et arrangement eller annullerer en bestilling på en vare eller tjenesteydelse, som er faciliteret af Rentspace, er Rentspace stadig berettiget til fuldt honorar, jf. pkt. 5.2.

6.2. Venue eller Leverandørens almindelige betingelser for aflysning af et arrangement eller annullering af en bestilling på en vare eller en tjenesteydelse gælder, ang. tilbagebetaling af Venues honorar. Dog med undtagelse af hvis Kunden aflyser et arrangement eller annullerer en bestilling på en vare eller tjenesteydelse senest en (1) uge før arrangementets afholdelse hos Venue, jf. pkt. 6.2., hvorfor Venue er berettiget til det respektive honorar.

7.Skader og misligholdelse

7.1. Såfremt Kunden gør skade på inventar eller lånt/lejet materiel hos Venue eller Leverandøren, er Venue eller Leverandøren berettiget til at tilbageholde depositum eller opkræve godtgørelse tilsvarende skadernes værdi.

7.2. Såfremt Kunden misligholder aftalen, ved f.eks. ikke at have ryddet op efter festens afslutning, er Rentspace, såvel som Venue, berettiget til at opkræve godtgørelse for timer og ressourcer brugt på at udbedre dette.

8. Ansvarsbegrænsning

8.1. Rentspace tager forbehold for trykfejl, kurs- og prisændringer samt tekniske fejl i nærværende handelsbetingelser og på en Formidlingsplatform.

8.2. Rentspace påtager sig intet ansvar for mangler ved den af Venue eller Leverandørens leverede produkter eller ydelser. Det er Kundens eget ansvar at gøre indsigelse herom overfor Venue eller Leverandøren, hvis det leverede ikke lever op til det aftalte.

8.3.   Det påhviler Venue og Leverandøren at tegne de relevante forsikringer og lignende sikkerhed, der måtte kræves efter dansk lovgivning for udlejning og leje af det lejede, såvel som for udstyr opbevaret ved venues/eventsteder, som Rentspace samarbejder med. Rentspace anbefaler, at Venue og Leverandøren tegner passende forsikring(er) af det udlejede og opbevarede udstyr/effekter. Enhver tvist i så henseende mellem Venue eller Leverandøren og Kunden, er Rentspace uvedkommende.

8.4  Rentspace er ikke erstatningsansvarlig for tab, såvel direkte som indirekte, som opstår ved anvendelse af Rentspaces ydelser, herunder en Formidlingsplatform, ekstra services som eksempelvis værtskab, rengøring, eller forhold der opstår som følge af en mellem Venue eller Leverandøren og Kunden indgået aftale.

8.5.   Rentspaces ansvar er i alle tilfælde begrænset til Rentspaces ansvarsforsikrings dækningssum.

9. Immaterielle rettigheder

9.1.   Rentspace gør brug af billeder og tekster tilsendt Rentspace eller uploaded til en Formidlingsplatform fra Kunden. Rettighederne til sådanne værker tilhører de respektive rettighedsindehavere.

9.2.   Rentspace anvender kun billeder og tekster, hvor Rentspace af rettighedsindehaveren har fået tilladelse til at anvende værkerne til markedsføringsmæssig brug, herunder opslag på en Formidlingsplatform.

9.3.   Ved at tilsende billeder og tekster til Rentspace eller uploade til en Formidlingsplatform erklærer Kunden, at denne har de fornødne rettigheder og tilladelser til at bruge de fremsendte eller uploadede værker på en Formidlingsplatform.

9.4.   Ved at tilsende billeder og tekster til Rentspace eller uploade til en Formidlingsplatform giver Kunden Rentspace tilladelse til at anvende de fremsendte billeder og tekster i enhver markedsføringsmæssig sammenhæng.

9.5.  Kunden er forpligtet til at holde Rentspace skadesløs, hvis tredjemand gør krav gældende mod Rentspace som følge af Rentspaces brug af billeder og tekster tilsendt eller uploaded til en Formidlingsplatform af Kunden.

10. Privatlivspolitik og cookiepolitik

10.1.   Se vores privatlivspolitik og cookiepolitik for mere information.

11. Lovvalg og værneting

11.1. Enhver tvist mellem på den ene side Rentspace og på den anden side Kunden, der udspringer af Kundens anvendelse af Rentspaces ydelser eller af nærværende handelsbetingelser, afgøres efter dansk ret og skal indbringes for Sø- og Handelsretten i København som første instans.

11.2. Såfremt tvisten ikke kan behandles af Sø- og Handelsretten som første instans som følge af, at tvisten falder uden for Sø- og Handelsrettens saglige eller stedlige kompetence i henhold til retsplejelovens regler herom, skal tvisten i stedet indbringes for Københavns Byret som første instans.

12. Kontakt

12.1. Spørgsmål til nærværende handelsbetingelser eller en Formidlingsplatform kan rettes til Rentspace på tlf. +45 71 99 01 04 eller info@rentspace.dk.