Slutbrugere

Sidst revideret d. 14. juni 2017.

1. Definitioner

1.1. I nærværende handelsbetingelser forstås ved:

1.1.1. Formidlingsplatform:

Et digitalt system eller en digital løsning som er kontrolleret, ejet og drevet af Rentspace IVS, herunder Rentspace IVS’ hjemmeside, hvorfra Værter og Samarbejdspartnere via opslag kan indgå aftaler med Slutbrugere om udlejning af lokaler og inventar m.v. til diverse arrangementer.

1.1.2.   Vært:

En fysisk eller juridisk person, der via en Formidlingsplatform ønsker at udleje eller udlejer et eller flere lokaler, herunder eventuelt tilhørende inventar m.v., til en Slutbruger.

1.1.3.   Slutbruger:

En fysisk eller juridisk person, der via en Formidlingsplatform erhverver varer eller tjenesteydelser fra Værter eller Samarbejdspartnere.

1.1.4.   Samarbejdspartner:

En fysisk eller juridisk person som via en Formidlingsplatform tilbyder andre relevante produkter og tjenesteydelser end udlejning af lokaler til Slutbrugerne.

2. Aftalegrundlag

2.1. Nærværende handelsbetingelser er gældende for ethvert samarbejde og enhver ydelse, der udveksles mellem Rentspace IVS og Slutbrugeren, herunder Slutbrugerens brug af en Formidlingsplatform.

2.2.   Rentspace IVS er til enhver tid berettiget til uden forudgående varsel og efter eget skøn at ændre i nærværende handelsbetingelser. Såfremt Rentspace IVS’ handelsbetingelser ændres, vil dette blive annonceret på Rentspace IVS’ hjemmeside.

2.3.   Slutbrugerens fortsatte brug af Rentspace IVS’ tjenester, herunder Formidlingsplatforme, efter en ændring af nærværende handelsbetingelser, indebærer Slutbrugerens accept af de nye vilkår. Såfremt Slutbrugeren ikke kan acceptere de nye og ændrede vilkår, er Slutbrugeren forpligtet til at afmelde og stoppe sin brug af Rentspace IVS’ tjenester, herunder Formidlingsplatforme.

3. Rentspace IVS’ ydelser

3.1.   Rentspace IVS’ ydelse består i at stille Formidlingsplatforme, jf. pkt. 1.1.1, til rådighed for Slutbrugeren, hvorfra Slutbrugeren via opslag kan få tilbudt varer og tjenesteydelser fra Værter og Samarbejdspartnere. Rentspace IVS’ ydelse består ligeledes i at levere rådgivning, samt at bistå Slutbrugeren med hjælp ang. disse varer og tjenesteydelser fra Værter og Samarbejdspartnere.

3.2.   Rentspace IVS er berettiget til at foretage en efter eget skøn nærmere afgrænsning af, hvilke varer og tjenesteydelser Værter og Samarbejdspartnere kan tilbyde Slutbrugerne via en Formidlingsplatform.

4. Anvendelse af Formidlingsplatformene

4.1. Anvendelse af Formidlingsplatformene, kræver oprettelse af en brugerprofil hos Rentspace IVS. Oplysninger, Rentspace IVS modtager fra Slutbrugeren, behandles i overensstemmelse med pkt. 9.

4.2. Formidlingsplatformene tilbydes udelukkende til fysiske personer, der er fyldt 18 år eller derover, samt til juridiske personer. Ved at anvende en Formidlingsplatform erklærer Slutbrugeren, hvis denne er en fysisk person, at denne er fyldt 18 år eller derover.

4.3. Slutbrugeren erklærer ved sin brug af en Formidlingsplatform, at oplysningerne Slutbrugeren angiver på Formidlingsplatformen er korrekte.

4.4.   Slutbrugeren er forpligtet til at overholde gældende dansk ret. Rentspace IVS forbeholder sig retten til efter eget skøn at slette kommentarer og profiler der er urigtige, eller som kan opfattes som stødende.

4.5.   Ændring eller sletning af oplysninger, som Rentspace IVS er i besiddelse af, f.eks. fra en Formidlingsplatform, og opsigelse af et abonnement sker ved skriftlig henvendelse til Rentspace IVS, jf. pkt. 11.1, med anmodning om ændring eller sletning af oplysninger eller opsigelse af et abonnement. Ved modtagelse af en skriftlig henvendelse herom fra en Slutbruger tager Rentspace IVS telefonisk kontakt til Slutbrugeren for bekræftelse af, at oplysningerne ønskes ændret, at oplysningerne ønskes slettet, eller at abonnementet ønskes opsagt. Såfremt anmodningen bekræftes foretager Rentspace IVS herefter hurtigst muligt de anmodede handlinger.

4.6.   Slutbrugerens og Værtens eller Samarbejdspartnerens forhandling af vilkår, reservation af lokaler m.v. og betaling sker gennem Rentspace IVS, jf. pkt. 5.

5. Priser- og betalingsbetingelser

5.1. Rentspace IVS’ hovedprodukt er anskaffelse og kvalificering af Slutbrugere, samt markedsføring af event venues. Ydermere tilbyder Rentspace IVS tillægsydelserne Photoshoot, Drone videoer samt Promovering på rentspace.dk og de sociale medier. Nærmere beskrivelse af hovedproduktet samt ydelserne kan forefindes i det relevante produktmateriale.

5.2. Rentspace IVS’ honorar for hovedproduktet (kommission) betales af Værten eller Samarbejdspartneren, men overføres til Rentspace af Slutbrugeren (som en forudbetaling taget ud af totalbeløbet i det af Slutbrugeren accepterede tilbud), medmindre andet er aftalt skriftligt. Rentspace IVS’ honorar udgør en forhåndsaftalt procentsats af det mellem Værten eller Samarbejdspartneren og Slutbrugeren aftalte beløb for de aftalte varer eller tjenesteydelser.

5.2.1. Rentspace IVS’ priser for tillægsydelserne kan forefindes i det relevante produktmateriale.

5.3. Slutbrugeren kan udover Rentspace IVS’ honorar blive faktureret for eventuelle udlæg i forbindelse med den ydede bistand. Dette vil ske enten separat eller ved førstkommende faktura. Rentspace IVS er ikke forpligtet til at afholde udlæg på vegne af Slutbrugeren, og er således berettiget til at kræve forudbetaling fra Slutbrugeren vedrørende fremtidige udlæg, forinden Rentspace IVS engagerer egne medarbejdere, eller tredjemand. Rentspace IVS er ligeledes berettiget til at fakturere Slutbrugeren efter at egne medarbejdere, eller tredjemand, er blevet engageret.

5.3.1. Rentspace IVS har en fast timesats på 1.000 kr. ekskl. moms, medmindre andet er aftalt skriftligt.

5.4. Alle Rentspace IVS’ fakturaer til Slutbrugeren er forfaldne til betaling otte (8) dage fra fakturadato, medmindre andet er skriftligt aftalt. Ved for sen betaling påløber der rykkergebyrer hver tiende (10.) dag og renter med 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen og til betaling sker.

5.4.1. Alle Rentspace IVS’ fakturaer, såvel som rykkere, sendes til Slutbrugeren pr. mail.

5.5. Rentspace IVS’ betalingsprocedure for Slutbrugere er som følger:

5.5.1. Alle betalinger til Rentspace IVS skal ske ved overførsel til Rentspace IVS’ konto hos Sparekassen Kronjylland, registrerings- og kontonummer 6680 0010518296.

5.5.2. Rentspace IVS fakturerer Slutbrugeren en forudbetaling for henholdsvis leje af lokaler, levering af varer, tilkøb af faciliteter eller tjenesteydelser mm., tilsvarende Rentspace IVS’ honorar, jf. pkt. 5.2., samt Værtens depositum ifølge dennes betalingsbetingelser.

5.5.3. Rentspace IVS fakturerer Slutbrugeren med en betalingsfrist på op til netto fjorten (14) dage (normalt 8 dage), idet forfaldsdagen dog altid vil ligge forud for afholdelse af Slutbrugerens arrangement i Værtens lokaler eller levering af Samarbejdspartnerens varer eller tjenesteydelser. Når en faktura er sendt til Slutbrugeren meddeles dette skriftligt til Værten eller Samarbejdspartneren.

5.5.4. Når Slutbrugeren har indbetalt fakturabeløbet til Rentspace IVS, er det Værten eller Samarbejdspartneren frit for at fakturere kunden for sit honorar, der udgør det af Slutbrugeren accepterede beløb (totalprisen i tilbuddet) fratrukket Rentspace IVS’ honorar på, til en af Værten eller Samarbejdspartneren angiven bankkonto.

5.5.5. Depositum, som Slutbrugeren skal erlægge efter aftale med Værten eller Samarbejdspartneren, indbetales af Slutbrugeren til Rentspace IVS, der herefter udbetaler depositummet til Værten eller Samarbejdspartneren efter nærmere aftale herom med Værten eller Samarbejdspartneren.

5.5.6. Såfremt Slutbrugeren ikke rettidigt indbetaler det fakturerede beløb til Rentspace IVS, ophæver Rentspace IVS på vegne af Værten eller Samarbejdspartneren den indgåede aftale. De økonomiske følger heraf er Rentspace IVS uvedkommende.

6. Aflysning

6.1. Rentspace IVS tilbagebetaler ikke forudbetalinger i tilfælde af aflysning; Såfremt Slutbrugeren eller Værten aflyser et arrangement eller annullerer en bestilling på en vare eller tjenesteydelse, som er faciliteret af Rentspace IVS, er Rentspace IVS stadig berettiget til fuldt honorar, jf. pkt. 5.2.

6.2. Værtens eller Samarbejdspartnerens almindelige betingelser for aflysning af et arrangement eller annullering af en bestilling på en vare eller en tjenesteydelse gælder, ang. tilbagebetaling af Værtens honorar. Dog med undtagelse af hvis Slutbrugeren aflyser et arrangement eller annullerer en bestilling på en vare eller tjenesteydelse senest en (1) uge før arrangementets afholdelse hos Værten, jf. pkt. 6.2., hvorfor Værten er berettiget til det respektive honorar.

7.Skader og misligholdelse

7.1. Såfremt Slutbrugeren gør skade på inventar eller lånt/lejet materiel hos Værten eller Samarbejdspartneren, er Værten eller Samarbejdspartneren berettiget til at tilbageholde depositum eller opkræve godtgørelse tilsvarende skadernes værdi.

7.2. Såfremt Slutbrugeren misligholder aftalen, ved f.eks. ikke at have ryddet op efter festens afslutning, er Rentspace, såvel som Værten, berettiget til at opkræve godtgørelse for timer og ressourcer brugt på at udbedre dette.

8. Ansvarsbegrænsning

8.1. Rentspace IVS tager forbehold for trykfejl, kurs- og prisændringer samt tekniske fejl i nærværende handelsbetingelser og på Formidlingsplatformene.

8.2. Rentspace IVS påtager sig intet ansvar for mangler ved den af en Vært eller Samarbejdspartner leverede vare eller ydelse. Det er Slutbrugerens eget ansvar at gøre indsigelse herom overfor Værten eller Samarbejdspartneren, hvis det leverede ikke lever op til det aftalte.

8.3.   Det påhviler Værten og Samarbejdspartneren at tegne de relevante forsikringer og lignende sikkerhed, der måtte kræves efter dansk lovgivning for udlejning og leje af det lejede, såvel som for udstyr opbevaret ved venues/eventsteder, som Rentspace samarbejder med. Rentspace IVS anbefaler, at Værten og Samarbejdspartneren tegner passende forsikring(er) af det udlejede og opbevarede udstyr/effekter. Enhver tvist i så henseende mellem Værten eller Samarbejdspartneren og Slutbrugeren, er Rentspace IVS uvedkommende.

8.4  Rentspace IVS er ikke erstatningsansvarlig for tab, såvel direkte som indirekte, som opstår ved anvendelse af Rentspace IVS’ ydelser, herunder Formidlingsplatforme, ekstra services som eksempelvis værtskab, rengøring, eller forhold der opstår som følge af en mellem Værten eller Samarbejdspartneren og Slutbrugeren indgået aftale.

8.5.   Rentspace IVS’ ansvar er i alle tilfælde begrænset til Rentspace IVS’ ansvarsforsikrings dækningssum.

9. Immaterielle rettigheder

9.1.   Rentspace IVS gør brug af billeder og tekster tilsendt Rentspace IVS eller uploaded til Formidlingsplatformene fra Slutbrugeren. Rettighederne til sådanne værker tilhører de respektive rettighedsindehavere.

9.2.   Rentspace IVS anvender kun billeder og tekster, hvor Rentspace IVS af rettighedsindehaveren har fået tilladelse til at anvende værkerne til markedsføringsmæssig brug, herunder opslag på Formidlingsplatformene.

9.3.   Ved at tilsende billeder og tekster til Rentspace IVS eller uploade til en Formidlingsplatform erklærer Slutbrugeren, at denne har de fornødne rettigheder og tilladelser til at bruge de fremsendte eller uploadede værker på Formidlingsplatformene.

9.4.   Ved at tilsende billeder og tekster til Rentspace IVS eller uploade til en Formidlingsplatform giver Slutbrugeren Rentspace IVS tilladelse til at anvende de fremsendte billeder og tekster i enhver markedsføringsmæssig sammenhæng.

9.5.  Slutbrugeren er forpligtet til at holde Rentspace IVS skadesløs, hvis tredjemand gør krav gældende mod Rentspace IVS som følge af Rentspace IVS’ brug af billeder og tekster tilsendt eller uploaded til Formidlingsplatformene af Slutbrugeren.

10. Persondatapolitik | Cookies og Privatpolitik

10.1.   For mere information, se vores Persondatapolitik.

11. Lovvalg og værneting

11.1. Enhver tvist mellem på den ene side Rentspace IVS og på den anden side Slutbrugeren, der udspringer af Slutbrugerens anvendelse af Rentspace IVS’ tjenesteydelser eller af nærværende handelsbetingelser, afgøres efter dansk ret og skal indbringes for Sø- og Handelsretten i København som første instans.

11.2. Såfremt tvisten ikke kan behandles af Sø- og Handelsretten som første instans som følge af, at tvisten falder uden for Sø- og Handelsrettens saglige eller stedlige kompetence i henhold til retsplejelovens regler herom, skal tvisten i stedet indbringes for Københavns Byret som første instans.

12. Kontakt

12.1. Spørgsmål til nærværende handelsbetingelser eller Formidlingsplatformene kan rettes til Rentspace IVS på tlf. +45 71 74 74 65, eller kontakt@rentspace.dk.

 Værter & Samarbejdspartnere

Sidst revideret d. 3. maj 2017.

1. Definitioner

1.1. I nærværende handelsbetingelser forstås ved:

1.1.1. Formidlingsplatform: Et digitalt system eller en digital løsning som er kontrolleret, ejet og drevet af Rentspace IVS, herunder Rentspace IVS’ hjemmeside, hvorfra Værter og Samarbejdspartnere via opslag kan indgå aftaler med Slutbrugere om udlejning af lokaler og inventar m.v. til diverse arrangementer.

1.1.2. Vært: En fysisk eller juridisk person, der via en Formidlingsplatform ønsker at udleje eller udlejer et eller flere lokaler, herunder eventuelt tilhørende inventar m.v., til en Slutbruger.

1.1.3. Slutbruger: En fysisk eller juridisk person, der via en Formidlingsplatform erhverver varer eller tjenesteydelser fra Værter eller Samarbejdspartnere.

1.1.4. Samarbejdspartner: En fysisk eller juridisk person som via en Formidlingsplatform tilbyder andre relevante produkter og tjenesteydelser end udlejning af lokaler til Slutbrugerne.

2. Aftalegrundlag

2.1. Nærværende handelsbetingelser er gældende for ethvert samarbejde og enhver ydelse, der udveksles mellem Rentspace IVS og Værten eller Samarbejdspartneren, herunder Værtens eller Samarbejdspartnerens brug af en Formidlingsplatform.

2.2. Rentspace IVS er til enhver tid berettiget til uden forudgående varsel og efter eget skøn at ændre i nærværende handelsbetingelser. Ved ændring af nærværende handelsbetingelser vil Værter og Samarbejdspartnere til enhver tid kunne tilgå disse gennem Formidlingsplatformen rentspace.dk.

2.3. Værtens eller Samarbejdspartnerens fortsatte brug af Rentspace IVS’ tjenester, herunder Formidlingsplatforme, efter en ændring af nærværende handelsbetingelser, indebærer Værtens eller Samarbejdspartnerens accept af de nye vilkår. Såfremt Værten eller Samarbejdspartneren ikke kan acceptere de nye og ændrede vilkår, er Værten eller Samarbejdspartneren forpligtet til at afmelde og stoppe sin brug af Rentspace IVS’ tjenester, herunder Formidlingsplatforme.

3. Rentspace IVS’ ydelser

3.1. Rentspace IVS’ ydelse består i at stille Formidlingsplatforme, jf. 1.1.1, til rådighed for Værten eller Samarbejdspartneren, hvorfra Værten eller Samarbejdspartneren ved opslag kan tilbyde sine varer og tjenesteydelser til Slutbrugere. De skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser ved Værten eller Samarbejdspartnerens brug heraf er Rentspace IVS uvedkommende.

3.2. Rentspace IVS er berettiget til at foretage en efter eget skøn nærmere afgrænsning af, hvilke varer og tjenesteydelser Værter og Samarbejdspartnere kan tilbyde Slutbrugerne via en Formidlingsplatform.

4. Anvendelse af Formidlingsplatformene

4.1. Anvendelse af Formidlingsplatformene, kræver oprettelse af en brugerprofil hos Rentspace IVS. Oplysninger, Rentspace IVS modtager fra Værten eller Samarbejdspartneren, behandles i overensstemmelse med pkt. 9.

4.2. Formidlingsplatformene tilbydes udelukkende til fysiske personer, der er fyldt 18 år eller derover, samt til juridiske personer. Ved at anvende en Formidlingsplatform erklærer Slutbrugeren, hvis denne er en fysisk person, at denne er fyldt 18 år eller derover.

4.3. Værten eller Samarbejdspartneren erklærer ved sin brug af en Formidlingsplatform, at denne besidder og opretholder alle tilladelser, licenser og bevillinger m.v., der måtte kræves i forbindelse med Værtens eller Samarbejdspartnerens udbud af varer og tjenesteydelser via Formidlingsplatformene, og dertil at oplysningerne i opslag på Formidlingsplatformene er korrekte.

4.4. Værten eller Samarbejdspartneren er forpligtet til at overholde gældende dansk ret og erklærer ved sin anvendelse af Rentspace IVS’ Formidlingsplatforme, at Værtens eller Samarbejdspartnerens opslag på Formidlingsplatforme overholder dette. Rentspace IVS forbeholder sig retten til at afvise opslag på Formidlingsplatformene, der efter Rentspace IVS’ eget skøn strider mod gældende lovgivning.

4.5. Ændring eller sletning af oplysninger som Rentspace IVS er i besiddelse af, f.eks. fra en Formidlingsplatform, og opsigelse af en aftale/abonnement sker ved både skriftlig og mundtlig henvendelse til (korrespondance med) Rentspace IVS, jf. pkt. 11.1, med anmodning om ændring eller sletning af oplysninger eller opsigelse af en aftale/abonnement. Ved modtagelse af en skriftlig henvendelse herom fra en Vært/Samarbejdspartner tager Rentspace IVS telefonisk kontakt til Værten/Samarbejdspartneren for bekræftelse af at oplysningerne ønskes ændret, at oplysningerne ønskes slettet, eller at aftalen/abonnementet ønskes opsagt. Såfremt anmodningen bekræftes foretager Rentspace IVS herefter hurtigst muligt de anmodede handlinger. Værten/samarbejdspartneren er dog forpligtet til at eksekvere bookingforespørgsler som er modtaget før datoen for opsigelse. Rentspace IVS vil dog fortsat opbevare oplysninger, som Rentspace IVS er forpligtet til at opbevare i medfør af gældende lovgivning, samt data, som Rentspace IVS er berettiget til at opbevare, jf. pkt. 8.5.

4.6. Slutbrugerens og Værtens eller Samarbejdspartnerens forhandling af vilkår, reservation af lokaler m.v. og betaling sker gennem Rentspace IVS, jf. pkt. 5.

4.7. Såfremt Værten eller Samarbejdspartneren handler uden om Rentspace IVS med en Slutbruger, ifalder Værten eller Samarbejdspartneren ud over et almindeligt erstatningsansvar en bod på 12 procent af den mellem Værten eller Samarbejdspartneren og Slutbrugeren indgåede aftales værdi opgjort som Værten eller Samarbejdspartnerens bruttofortjeneste ved den indgåede aftale. Boden er forfalden til betaling straks fra indgåelsen af aftalen mellem Slutbrugeren og Værten eller Samarbejdspartneren, og forrentes efter rentelovens bestemmelser.

4.8. Rentspace IVS er til enhver tid berettiget til at indstille et samarbejde med en Vært eller Samarbejdspartner, herunder ved sletning af Værtens eller Samarbejdspartnerens brugerprofil, ligesom Rentspace IVS er berettiget til at fjerne opslag på Formidlingsplatformene fra Værter eller Samarbejdspartnere, såfremt Værten eller Samarbejdspartneren gentagne gange modtager reservationsanmodninger eller lignende fra Slutbrugere, uden at dette resulterer i en aftale mellem Værten eller Samarbejdspartneren og Slutbrugeren.

5. Priser- og betalingsbetingelser

5.1. Rentspace IVS’ hovedprodukt er anskaffelse og kvalificering af Slutbrugere, samt markedsføring af event venues. Ydermere tilbyder Rentspace IVS tillægsydelserne Photoshoot, samt Promovering på rentspace.dk og de sociale medier. Nærmere beskrivelse af hovedproduktet samt ydelserne kan forefindes i det relevante produktmateriale.

5.2. Rentspace IVS’ honorar for hovedproduktet (kommission) betales af Værten eller Samarbejdspartneren, som en forudbetaling taget ud af totalbeløbet i det af Slutbrugeren accepterede tilbud, medmindre andet er aftalt skriftligt. Rentspace IVS’ honorar udgør en forhåndsaftalt procentsats af det mellem Værten eller Samarbejdspartneren og Slutbrugeren aftalte beløb for de aftalte varer eller tjenesteydelser.

5.2.1. Hvis en anskaffet Slutbruger (en Slutbruger som har accepteret et tilbud skriftligt) bliver tabt, pga. handlinger eller væsentlig misligholdelse af grov karakter, som Værten har foretaget, er Rentspace IVS berettiget til en godtgørelse af Værten. Medmindre andet er aftalt skriftligt skal Værten slå halv skade, ift. Rentspace IVS’ honorar af det totale beløb, som stod i det af Slutbrugeren accepterede tilbud.

5.2.2. Rentspace IVS’ priser for tillægsydelserne kan forefindes i det relevante produktmateriale.

5.2.3. Rentspace IVS tager desuden en årlig betaling for at ligge på platformen rentspace.dk. Den årlige betaling faktureres automatisk på datoen, hvor aftalen er underskrevet af Værten, medmindre aftalen opsiges senest tre (3) måneder før denne dato.

5.3. Værten eller Samarbejdspartneren kan udover Rentspace IVS’ honorar blive faktureret for eventuelle udlæg i forbindelse med den ydede bistand. Dette vil ske enten separat eller ved førstkommende faktura. Rentspace IVS er ikke forpligtet til at afholde udlæg på vegne af Værten eller Samarbejdspartneren, og er således berettiget til at kræve forudbetaling fra Værten eller Samarbejdspartneren vedrørende fremtidige udlæg, forinden Rentspace IVS engagerer egne medarbejdere, eller tredjemand. Rentspace IVS er ligeledes berettiget til at fakturere Værten eller Samarbejdspartneren efter at egne medarbejdere, eller tredjemand, er blevet engageret.

5.3.1. Rentspace IVS har en fast timesats på 1.000 kr. ekskl. moms, medmindre andet er aftalt skriftligt.

5.4. Alle Rentspace IVS’ fakturaer er forfaldne til betaling otte (8) dage fra fakturadato, medmindre andet er skriftligt aftalt. Ved for sen betaling påløber der rykkergebyrer hver tiende (10.) dag og renter med 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen og til betaling sker.

5.4.1. Alle Rentspace IVS’ fakturaer, såvel som rykkere, sendes til Værten eller Samarbejdspartneren pr. mail.

5.5. Ved Slutbrugerens betalingsmisligholdelse er Rentspace IVS berettiget til på vegne af Værten eller Samarbejdspartneren at ophæve aftaler med Slutbrugeren, herunder aflyse aftalte arrangementer. De økonomiske følger heraf er Rentspace IVS uvedkommende.

5.6. Alle betalinger til Rentspace IVS skal ske ved overførsel til Rentspace IVS’ konto hos Sparekassen Kronjylland, registrerings- og kontonummer 6680 0010518296.

5.7. Rentspace IVS’ ordinære betalingsprocedure for Værter og Samarbejdspartnere er som følger:

5.7.1. Rentspace IVS fakturerer Slutbrugeren en forudbetaling for henholdsvis leje af lokaler, levering af varer, tilkøb af faciliteter eller tjenesteydelser mm., tilsvarende Rentspace IVS’ honorar, jf. pkt. 5.2., samt Værtens depositum ifølge dennes betalingsbetingelser.

5.7.2. Rentspace IVS fakturerer Slutbrugeren med en betalingsfrist på op til netto fjorten (14) dage (normalt 8 dage), idet forfaldsdagen dog altid vil ligge forud for afholdelse af Slutbrugerens arrangement i Værtens lokaler eller levering af Samarbejdspartnerens varer eller tjenesteydelser. Når en faktura er sendt til Slutbrugeren meddeles dette skriftligt til Værten eller Samarbejdspartneren.

5.7.3. Når Slutbrugeren har indbetalt fakturabeløbet til Rentspace IVS, er det Værten eller Samarbejdspartneren frit for at fakturere for sit honorar, der udgør det af Slutbrugeren accepterede beløb (totalprisen i tilbuddet) fratrukket Rentspace IVS’ honorar til angiven bankkonto, dog tidligst en til tre (1-3) måneder inden arrangementets afholdelse, med mindre andet er skriftlig aftalt og/eller jævnført i lejebetingelser.

5.7.3. Depositum, som Slutbrugeren skal erlægge efter aftale med Værten eller Samarbejdspartneren, indbetales af Slutbrugeren til Rentspace IVS, der herefter udbetaler depositummet til Værten eller Samarbejdspartneren efter nærmere aftale herom med Værten eller Samarbejdspartneren.

5.7.5. Såfremt Slutbrugeren ikke rettidigt indbetaler det fakturerede beløb til Rentspace IVS, ophæver Rentspace IVS på vegne af Værten eller Samarbejdspartneren den indgåede aftale. De økonomiske følger heraf er Rentspace IVS uvedkommende.

6. Aflysning

6.1. Rentspace IVS tilbagebetaler ikke forudbetalinger i tilfælde af aflysning; Såfremt Slutbrugeren eller Værten aflyser et arrangement eller annullerer en bestilling på en vare eller tjenesteydelse, som er faciliteret af Rentspace IVS, er Rentspace IVS stadig berettiget til fuldt honorar, jf. pkt. 5.2.

6.2. Værtens eller Samarbejdspartnerens almindelige betingelser for aflysning af et arrangement eller annullering af en bestilling på en vare eller en tjenesteydelse gælder, ang. tilbagebetaling af Værtens honorar. Dog med undtagelse af hvis Slutbrugeren aflyser et arrangement eller annullerer en bestilling på en vare eller tjenesteydelse senest en (1) uge før arrangementets afholdelse hos Værten, jf. pkt. 6.2., hvorfor Værten er berettiget til det respektive honorar.

7. Ansvarsbegrænsning

7.1. Rentspace IVS tager forbehold for trykfejl, kurs- og prisændringer samt tekniske fejl i nærværende handelsbetingelser og på Formidlingsplatformene.

7.2. Rentspace IVS påtager sig intet ansvar for skader på det lejede. Det er Værtens eller Samarbejdspartnerens eget ansvar straks at rette henvendelse til Slutbrugeren, såfremt Værten eller Samarbejdspartneren mener at have krav mod Slutbrugeren.

7.3. Det påhviler Værten eller Samarbejdspartneren at afholde alle omkostninger forbundet med Slutbrugerens eventuelle indsigelser og krav, herunder, men ikke begrænset til, reklamationer og erstatningskrav.

7.4. Det påhviler Værten, Samarbejdspartneren og Slutbrugeren at tegne de relevante forsikringer og lignende sikkerhed, der måtte kræves efter dansk lovgivning for udlejning og leje af det lejede. Rentspace IVS anbefaler, at Værten tegner passende forsikring af det udlejede. Enhver tvist i så henseende mellem Værten og Slutbrugeren er Rentspace IVS uvedkommende.

7.5. Rentspace IVS er ikke erstatningsansvarlig for tab, såvel direkte som indirekte, som opstår ved anvendelse af Rentspace IVS’ ydelser, herunder Formidlingsplatforme, eller som opstår som følge af en mellem Værten eller Samarbejdspartneren og Slutbrugeren indgået aftale.

7.6. Rentspace IVS’ ansvar er i alle tilfælde begrænset til Rentspace IVS’ ansvarsforsikrings dækningssum.

8. Immaterielle rettigheder

8.1. Rentspace IVS gør brug af billeder og tekster tilsendt Rentspace IVS eller uploaded til Formidlingsplatformene fra Værten eller Samarbejdspartneren. Rettighederne til sådanne værker tilhører de respektive rettighedsindehavere.

8.2. Rentspace IVS anvender kun billeder og tekster, hvor Rentspace IVS af rettighedsindehaveren har fået tilladelse til at anvende værkerne til markedsføringsmæssig brug, herunder opslag på Formidlingsplatformene.

8.3. Ved at tilsende billeder og tekster til Rentspace IVS eller uploade til en Formidlingsplatform erklærer Værten eller Samarbejdspartneren, at denne har de fornødne rettigheder og tilladelser til at bruge de fremsendte eller uploadede værker på Formidlingsplatformene.

8.4. Ved at tilsende billeder og tekster til Rentspace IVS eller uploade til en Formidlingsplatform giver Værten eller Samarbejdspartneren Rentspace IVS tilladelse til at anvende de fremsendte billeder og tekster i enhver markedsføringsmæssig sammenhæng.

8.5. Værten eller Samarbejdspartneren er forpligtet til at holde Rentspace IVS skadesløs, hvis tredjemand gør krav gældende mod Rentspace IVS som følge af Rentspace IVS’ brug af billeder og tekster tilsendt eller uploaded til Formidlingsplatformene af Værten eller Samarbejdspartneren.

8.6. Rentspace IVS er berettiget til at opbevare og anvende Værtens eller Samarbejdspartnerens navn og logo som reference og herudover i forbindelse med markedsføringen af Rentspace IVS at omtale konkrete formidlinger for Værten eller Samarbejdspartneren formidlet af Rentspace IVS.

9. Persondatapolitik

9.1 For mere information, se vores Persondatapolitik.

10. Lovvalg og værneting

10.1. Enhver tvist mellem på den ene side Rentspace IVS og på den anden side Værten eller Samarbejdspartneren, der udspringer af Værtens eller Samarbejdspartnerens anvendelse af Rentspace IVS’ tjenesteydelser eller af nærværende handelsbetingelser, afgøres efter dansk ret og skal indbringes for Sø- og Handelsretten i København som første instans.

10.2. Såfremt tvisten ikke kan behandles af Sø- og Handelsretten som første instans som følge af, at tvisten falder uden for Sø- og Handelsrettens saglige eller stedlige kompetence i henhold til retsplejelovens regler herom, skal tvisten i stedet indbringes for Københavns Byret som første instans.

11. Kontakt

11.1. Spørgsmål til nærværende handelsbetingelser eller Formidlingsplatformene kan rettes til Rentspace IVS på tlf. +45 71 74 74 65, eller kontakt@rentspace.dk.